Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Hafıza, Kültür, Miras

Rum, Ermeni ve Musevi Cemaat Müzikleri

Aralık 2021 - Haziran 2022
İSTANBUL

Tarihsel anlatıların müzik mirası üzerinden takip edileceği bir etkinlik dizisi, Hafıza, Kültür, Miras: Rum, Ermeni ve Musevi Cemaat Müzikleri projesinin ana eksenini oluşturuyor. Bu proje ile bireylerin eğitimleri boyunca maruz kalmış oldukları hâkim ideolojilerden arı, özcülükten uzak ve mevcut dışlayıcı anlatıların dönüşümüne katkıda bulunan, çok yönlü yaklaşımları savunan bir platformda buluşma sağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye’de tarihe yaklaşım ve tarih algısı önemli ölçüde ideolojikleştirilmiş, dar ve kısa vâdeli politik çıkarlara tabi kılınmıştır. Demokratik ve insan haklarına duyarlı olmayan yanlı bir tarih algısı eğitimden medyaya, tarih biliminden gündelik popüler kültür üretimine kadar tüm alanlarda kendini göstermektedir. Müzik ise, modern dünyada toplumların kendini ifade etmesi için bir araç, toplumsal değişimi okuyabileceğimiz bir “ayna” olduğu gibi, farklı toplumsal aktörlerin de birbirleriyle etkileşime girdiği bir  alandır. Hafıza, Kültür, Miras: Rum, Ermeni ve Musevi Cemaat Müzikleri projesinde, geç dönem Osmanlı ve Cumhuriyet tarihindeki azınlık meseleleri, Sefarad ve Ermeni müzikleri ile rebetiko, zeibekiko ve zeybek gibi müzikal türlerdeki yansımaları üzerinden ele alınacak.
Bu proje aracılığıyla, İstanbul gibi çok dilli, çok kültürlü bir şehrin tarihi, ıssızlaştırılan cemaatlerin müzikleri üzerinden incelenerek şehrin, kültürel pratiklere ve özellikle de müziğe yansımaları ortaya konacak ve tarihi olayların bu kültürler üzerinde bıraktığı izlere dair ipuçları aranacak. Bu doğrultuda projenin ana hedefi, tarih algısını ayrımcılıktan uzak, kapsayıcı ve barış odaklı bir merkezden deneyimlemek; tarihi silahsızlaştırıp, kültürel ortaklıkları ön plana çıkarmaktır.

Proje süresince, sözü geçen toplumsal aktörlerin kültürel mirasının aslında hepimize ait olduğu algısının yaratılmasının amaçlandığı
8 adet etkinlik gerçekleştirilecek. Çeşitli konulara dair farklı disiplinlerden araştırmacıların yaklaşımlarını içerecek olan etkinliklerde, hafıza, anma ve hatırlama siyaseti, kolektif unutma, susturulmuş anılar ve marjinalleştirilmiş anlatılar, çatışma bağlamlarında hafıza ve kutsallaştırılmış mekânlar, tarih ve uzlaşma komisyonları, eleştirel tarihyazımı, sözlü tarih, eleştirel anlatılar, söylem analizi ve zorunlu göç gibi olguları müzikteki yankıları üzerinden tartışabilme olanağı sağlanacak. İnteraktif olarak kültürel pratiklerin deneyimlenmesi yoluyla ortaklıkların vurgulanacağı bu etkinlikler aracılığıyla, kapsayıcı ve barış odaklı, eşitlikçi ve insan haklarına duyarlı bir tarih anlayışının oluşması amaçlanmaktadır.
Bu şekilde, tarih algımızda kültürlerdeki ortak yönlere odaklanarak, ayrıştıran ya da ötekileştiren anlayıştan ziyade birleştiren ve kapsayan algıyı çoğaltmak ve kültürlerin ortak mirası algısını arttırmak hedeflenen değişikliklerdir.

Tarih Vakfı

Tarih Vakfı, Türkiye’de tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarih Vakfı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi amaçlar.

Tarih Vakfı, tarih bilincini, günün algılanmasını, geçmişin yorumunu ve geleceğin beklentilerini içeren bir bütün olarak tanımlar ve tarih bilincinin yaygınlaştırılıp derinleştirilmesini, toplumların sorunlarına çözüm üretme kapasitelerini artırmanın önemli bir bileşeni olarak değerlendirir. Tarih Vakfı, tarih çalışmalarının böyle bir yaklaşımla yürütülmesinin Türkiye’de katılımcı demokrasinin gelişmesine önemli bir katkıda bulunabileceği ve ülkemiz yurttaşları arasında çağdaş ve güçlü bir dayanışmayı olanaklı kılacağı görüşündedir.

Tarih Vakfı, bu toplumsal işlev ve amaçlarını, her türlü araştırma, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik etkinliği ile basılı  yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, tarih alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, bilimsel toplantı örgütleyiciliği, kültür turizmi ve benzeri çalışmalar yaparak, yaptırarak ya da yapılmasını destekleyerek gerçekleştirir. Tarih Vakfı, yurtiçinde ve yurtdışında paralel çalışmalar yapan tüm kişi, grup, girişim ve kuruluşlarla, özellikle bilim, eğitim ve sanat kurumlarıyla dayanışma içinde çalışır, bunlarla ortak projeler ve çalışmalar yapmaya çaba gösterir, ilişkilerini büyük şehirler dışına da yaymayı ve gönüllülüğe dayanan güçlü bir kamusal destek sağlamayı hedefler.

Bu sayfa 21 Aralık 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 13 Ocak 2022