Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Yuva Sergisi

Mayıs 2024
İSTANBUL

Yuva Sergisi disiplinlerarası bir buluşma alanı olarak kurgulanmış; açık dersler, atölyeler, sanatçı konuşmaları ve etkileşimli performans işleriyle desteklenen İstanbul merkezli bir sanat projesi haline gelmiştir. “Ev”i kavramsal düzeyde dünyaya, bedene, şehre ve ötekiye yeniden bakış olarak ele alan projede; deneyimsel yaklaşımla kimliklerin, objelerin, meselelerin ve ritüellerin en alışılageldik biçimde “ev”de bir araya gelmesi, evden eve çoğalan bir anlam yakalanması amaçlanmıştır. 

Kolektif sanat üretimiyle oluşan Yuva; iklim, yerleşim, kimlik ve beden temaları üzerine çalışırken lokal/global, yerleşik/evsiz, içeri/dışarı, yerli/göçmen ve güvenli/ güvensiz ikiliklerini işaret eden bir anlatı oluşturuyor. Özgürleştirici ve iyileştirici alanlar oluşturmayı hedefleyen proje; farklı kaynaklar ve perspektifler arasında ilişki kurmamızı sağlarken, domestik ve gündelik davranış şekillerinin eleştirel temsilleri ile yeni yaşam biçimleri önermeye çalışıyor. Bu doğrultuda da; artık kemikleşmiş birçok edilgen yapı ele alınırken, kişisel deneyimlerin toplumsal dışavurumu ve kolektif hafıza ön plana çıkıyor. Egemen güç ekseninde şekillenen dinamikler, işgaller, opresyon ve yıkım ise bu belleğin yadsınamaz bir parçası olarak sergiye konu oluyor. Bu dinamikler karşısında Yuva, kolektif pratiği ve varoluş amacına uygun biçimde şiddetsiz direniş pratiğini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Ev teması doğrultusunda mekana tanıklık etmeyi ve deneyimlemeyi önceliklendiren küratoryel yaklaşım, mekana özgü nitelikler taşıyan ve uzamsal ilişkiler kurduran işlere yer veriyor. Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak; pandemi sürecinde askıya alınan mekan-insan ilişkisi sonrası güven, konfor, tekinsizlik, yabancılaşma ve birliktelik kavramları etrafında mekana yeniden bir bakış tasarlanıyor. 

Arşivsel ve kurmaca çalışmaları bir arada bulunduran sergi, İstanbul odağında soylulaştırma, çevresel kontrol, sınırlar ve ekolojik meseleleri tartışmaya çalışırken; hem dökümantasyon hem de performatif işlerle “yuva”yı kuir yerleşim, atanmış/seçilmiş aile, örgüt, kadın statüsü ve domestik demografi üzerinden de ele alıyor.

“Yuva”, bütünleşen ve ayrışan tüm özneleri kapsayıcı bir yaklaşımla, sansürsüz ifade ilkesi ve deneyimsel bir sanat pratiğiyle kolektif bir ev inşa etmeye davet ediyor.

Na+CTRL

Na+CTRL, sanatsal araçlar vasıtasıyla ifadenin özgürlüğünün baskı dönemlerinde ne denli kritik bir rol üstlendiğine inanan bireylerden oluşan bir kolektiftir. Grubumuz, Boğaziçi Üniversitesi Direnişi bağlamında ortaya çıkmış olup BounSergi adını taşıyan “atanan” rektörün tehditleriyle karşılaşan akademik özgürlüğü savunmayı amaçlamış ve çok disiplinli protesto-sanat sergileri düzenlemiştir. Süreç ilerledikçe, kolektifimiz daha geniş bir zeminde faaliyet göstermek üzere Na+CTRL ismi altında bağımsız sanatçıların oluşturduğu bir birliğe dönüşmüştür.

Na+CTRL, sanatı özgürleşmenin, direnişin ve insanlar arasındaki bağların bir aracı olarak selamlar. Sanatın baskıcı sistemlere meydan okuma yeteneğine, katı sınırları yıkma kapasitesine ve daha kapsayıcı, eşitlikçi bir düşünün hayalini kurma gücüne olan inancımızı yüceltiriz. Sanatımız, pluriverse içindeki kimliklerin zenginliğini kutlamaya yönelik bir ifade biçimi olarak ortaya çıkar. Şairlerden, aşıklardan, ecoqueer aktivistlerden, anarşistlerden, sapkın bireylerden ve dostlardan oluşan çeşitlilikten beslenen bu topluluk, gezegenimizi yeniden kazanma ve toplumsal düzeni egemen ataerkil kapitalist yapılarından arındırma isteğiyle hareket eder.

Bağlantılar:

https://www.instagram.com/na__ctrl
https://nactrl.com

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.