Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Hibe Programları
Başvuru Rehberi

HİBE PROGRAMLARI

Yerel Projeler Hibe Programı, Türkiye’nin daralan sivil alanında hoşgörü, çoğulculuk, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesinde kültür-sanat alanında çalışan STK’lara, kültür üreticilerine ve aktivistlere fon sağlamayı ve alanın demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan girişimlere ve bireylere ulaşma amacıyla tasarlanan Yerel Projeler Hibe Programı, sosyal sorunları mercek altına alan ve diyaloğu teşvik eden kültürel projeleri kapsamlı ve esnek bir yapıda uygulamayı hedefler.

Yapısal Destek Hibe Programı, kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlar. Program, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, profesyonellere ve ilgili sivil toplum çalışmalarına kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlar. 

Kültürel projelerin hayata geçirilmesi, büyük ölçüde diyalog, sunum ve izleyici olanağı sağlayan mekân ve ortamların erişilebilirliğine bağlıdır. Kültür-sanat buluşmaları ve işbirlikleri için bağımsız aktörlerin erişebileceği yeni ve iyileştirilmiş alanların sağlanması sonucunda daha geniş bir izleyici kitlesinin proje ve etkinliklere katılması hedeflenir.

Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanır. Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden bu programın amacı, şehirlerarası projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesidir. 

Coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlamak için İstanbul, Ankara veya İzmir’den yapılan başvurular için iştirakçiler diğer şehirlerden olmalıdır.

Sanatsal Üretim Fonu, 25-45 yaş arasındaki sanatçılara ve onların yer aldığı sanatçı kolektiflerine görsel sanatlar alanında üretecekleri sanat eserleri için hibe desteği sağlar. Sanatsal Üretim Fonu kapsamında, sanatçılara proje fikirlerini gerçekleştirirken kültür sanat alanından ve akademik çevreden yetkin mentorlar eşlik eder. Böylece projeye davet edilen sanatçılara danışmanlık, deneyim paylaşımı, kültürel altyapı geliştirme, ağ kurma ve uluslararası sanat dünyasına erişim olanağı sağlanması hedeflenir. 

Program, Ankara, İstanbul ve İzmir’in ötesinde geniş bir coğrafyada kariyerinin başındaki sanatçıları odağına alır. 

BAŞVURANLARIN UYGUNLUĞU

Başvuru sahibi, başvuruda bulunmak istediği hibe programına göre Tablo 1’de gösterilen ve her hibe programına özgü olan uygunluk kriterlerini karşılamak zorundadır.

Başvuru sahibinin Türkiye’de yerleşik olması ve proje faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Proje başvurularında uygun olması durumunda eş basvuran ve iştirakçiler yer alabilir. Eş başvuran, başvuru sahibinin projesini birlikte tasarladığı ve yürüttügü ortağıdır. İştirakçi ise projenin belli bir kısmında görevleri olan kişi ve kurumlardır.

Eş başvuran ve iştirakçiler birey ve kuruluşlardan oluşabilir. Başvuru sahibi eş başvuranların görevlerini, sorumluluklarını ve bütçe paylaşımını belirtmelidir. Başvuru sahibi iştirakçileri ve projedeki rollerini belirtmelidir. Hem başvuru sahibi hem de eş basvuran/iştirakçi portalda yer alan beyannameyi doldurmalıdır.

Başvuru sahibinin karşılaması gereken uygunluk kriterleri, eş başvuranlar ve iştirakçiler için zorunlu değildir.  

Tablo 1, her bir hibe programı için eş başvuran(lar) ve iştirakçi(ler)in katılımı hakkında bilgi verir. Başvuru sahibi, uygunluk kriterlerine uygun olduğuna dair gerekli kanıt belgeler sunmalıdır. 

CultureCIVIC kapsamında fon almaya hak kazanan projelerin yürütücüleri, projelerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra tekrar başvuru yapabilirler. Bir başvuru sahibi aynı dönemde iki projede proje yürütücüsü veya eşbaşvuran olarak yer alamaz. Aktif olarak proje yürüten proje sahibi aynı dönem içinde başka bir projeye yalnızca iştirakçi olabilir. Yürüttüğünüz bir proje varken yeni bir başvuru yapmak istiyorsanız öncelikle proje koordinatörünüzle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

TABLO 1: BAŞVURU UYGUNLUK KRİTERLERİ
YEREL PROJELER
 • Resmi statüsü olan veya olmayan STK’lar, girişimler ve bireylere açıktır.
 • Başvuru sahiplerinin kültür-sanat / sivil toplum alanlarındaki en az 2 yıllık faaliyetleri özgeçmiş, çevrimiçi ve basılı materyaller gibi herhangi bir kanıtlayıcı belge yoluyla belgelenmelidir.
 • Başvuru sahipleri taban hareketine odaklı bir strateji gütmelidir.
 • Projede eş başvuran ve iştirakçiler yer alabilir.
YAPISAL DESTEK
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip sivil toplum kuruluşları ve kültür-sanat profesyonellerine açıktır.
 • Sivil toplum kuruluşlarından başvuru sahiplerinin kültür-sanat / sivil toplum alanlarındaki en az 3 yıllık faaliyet geçmişi belgelenmelidir.
 • Bireysel başvuru sahipleri resmi bir mesleki sicile ve en az 5 yıllık belgelenmiş deneyime sahip olmalıdır.
 • Başvuru sahipleri faaliyetlerini özgeçmiş, çevrimiçi ve basılı materyaller gibi herhangi bir kanıtlayıcı belge yoluyla belgelemelidir.
 • Eş başvuran ile ortak başvuru yapılamaz.
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna açıktır.
 • Başvuru sahiplerinin kültür-sanat / sivil toplum alanlarında en az 5 yıllık faaliyet geçmişi, özgeçmiş, çevrimiçi ve basılı materyaller gibi herhangi bir kanıtlayıcı belge aracılığıyla belgelenmelidir.
 • Eş başvuran ile ortak başvuru yapılamaz.
 • Farklı şehirlerden bireylerin ve/veya kurumların projede iştirakçi olması zorunludur.
SANATSAL ÜRETİM
 • 25 - 45 yaş arasında, görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların ve beraber proje üretecek sanatçılardan oluşan grupların başvurularına açıktır.
 • Sanatçılar bireysel olarak ya da sanatçı kolektifi olarak başvuru yapabilirler. Kolektifler için grup üyelerinden birinin 25-45 yaş aralığında olması başvurunun yapılabilmesi için yeterlidir.
 • Başvuru sahiplerinin kültür-sanat alanında en az 2 yıllık faaliyet geçmişi belgelenmelidir.
 • Projede eş başvuran ve iştirakçiler yer alabilir.
 • Sadece Türkiye’de yaşayan ve çalışmalar yapan sanatçıların başvuruları kabul edilir.

FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Tüm faaliyetler, kültür-sanat alanında ve ilgili sivil toplum çalışmalarında kâr amacı gütmeden gerçekleştirilmelidir. Projenin amaç ve hedefleri, başvurulan hibe programının önceliği ile uyumlu olmalıdır.

Hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik verilecektir. 

Her hibe programı için hibe almaya uygun faaliyetler Tablo 2’de gösterilmiştir. Proje, birbirleriyle bağlantılı oldukları ve bir bütünlük oluşturdukları sürece farklı faaliyetlerden oluşabilir. Örneğin, yararlanıcı çevrimiçi bir konferansa katılabilir ve ardından edindiği bilgileri meslektaşları ile paylaşmak için bir atölye çalışması düzenleyebilir.

TABLO 2: HİBE ALMAYA UYGUN FAALİYETLER
YEREL PROJELER
 • Sergi
 • Çevrimiçi ve matbu yayın
 • Atölye/Seminer/Sempozyum
 • Konser
 • Performans
 • Tiyatro prodüksiyonu
 • Eğitim programları
 • Gazetecilik ve belgeselcilik faaliyetleri
 • Koleksiyon ve arşivcilik faaliyetleri
 • Film prodüksiyonu
YAPISAL DESTEK
 • Dijital altyapı düzenlemesi
 • Organizasyonun erişim ve faaliyet kapasitesini artırmak için uzmanların eğitimi ve görevlendirilmesi
 • Proje alanlarının renovasyonu veya iyileştirilmesi
 • Yeni alanların ve önemli teknik ekipmanın kurulması
 • Kalıcı performans alanı (yerel tiyatro, galeri, sanat merkezi, profesyonel kapasite geliştirme amaçlı ekip çalışmalarının yapılabileceği alanlar) için kira desteği

Önemli not: Altyapı faaliyetleri sanatsal üretim, performans ve aktivite kapasitesine hizmet etmelidir.

KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
 • Değişim programı organizasyonu
 • Konuk sanatçı programı
 • Konferans serisi
 • Şehirler arası eğitim programı
 • Kurumlar arası ağ geliştirme programı
 • Sergi

Önemli not: Aktiviteler birden fazla şehri kapsamalıdır. İstanbul, Ankara veya İzmir’den yapılan başvurular için iştirakçiler diğer şehirlerden olmalıdır.

SANATSAL ÜRETİM
 • Resim
 • Çizim
 • Baskı
 • Heykel
 • Seramik
 • Fotoğraf
 • Ses
 • Video sanatı
 • Yerleştirme

Önemli not: Faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BÜTÇE VE MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Hibe başvurusu, başvuru sahibinin projeyi gerçekleştirmek için gerekli gördüğü tüm maliyet ve gelirleri gösteren tahmini bir bütçe ile desteklenmelidir. Bütçe dosyası web sitesinde bulunan “Bütçe Planı” üzerinden sunulmalıdır. (Buradan erişilen dosya sadece bir örnektir. Dosyadaki tüm maddeleri ve dipnotları inceleyiniz ve faaliyetlerinize uygun şekilde dosyayı düzenleyiniz.)

Başvuru sahibinin başka bir finansman kaynağı olması durumunda, bunu başvuru formunda ve başvurduğu proje için öngörülen bütçede mutlaka belirtmesi gerekir. CultureCIVIC dışında beklenen katkılar varsa bunlar başvuru aşamasında kaynaklar bölümünde belirtilmelidir. Sözleşmenin onaylanması aşamasına gelindiğinde ise diğer katkıların kesinleşmiş olması şartı aranır.

Maliyet etkinliği bir değerlendirme kriteridir. Bu nedenle bütçe teklifleri gerçek faaliyet harcamalarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kullanılmayan tüm hibe fonları CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’na iade edilmelidir. Yararlanıcı, yapılan masrafların sözleşme uyarınca uygunluğundan ve ödeme talebinin makbuzlar, resmi beyannameler, banka ekstreleri gibi destekleyici belgelerle doğrulandığından emin olmalıdır. Başvuru sahibinin dolaylı maliyetleri toplam bütçenin %7’ini geçemez.

Projenin mali planında herhangi bir değişiklik olması halinde, önce CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı proje ekibi haberdar edilmelidir. Bildirimin uygun olması için zamanında gerekçelendirilmesi ve proje ekibi tarafından onaylanması gerekir. 

Avrupa Birliği’nin genel bütçesi için geçerli olan Mali Yönetmelik uyarınca, hâlihazırda tamamlanmış faaliyetler için geriye dönük olarak hibe verilemez. 

Üçüncü bir taraf, alt hibe kriterlerinin karşılanması ve aynı maliyetin AB fonları tarafından iki kez finanse edilmemesi koşuluyla hem CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’ndan hem başka bir AB fonundan eş zamanlı mali destek alabilir.

Hibe sözleşmesinde, ana başvuru sahibi sözleşmede Koordinatör olarak tanımlanan yararlanıcı olacaktır. Koordinatör, Sözleşme Makamının (CultureCIVIC) ana muhatabıdır; diğer ortak yararlanıcıları temsilen onlar adına hareket ederek projenin tasarımını ve uygulamasını koordine eder.

Başvuru sahibi ile eş başvuranlar arasında iş birliğinin kurumsallaşması için uygulama sürecinden önce ya da uygulama süresi esnasında bazı anlaşma ve protokollerin imzalanması zorunlu olacaktır. Bu tür protokollerin başvuru sahibi ile eş başvuran(lar) arasında hâlihazırda imzalanmış olması durumunda, bunun başvuru formunda belirtilmesi tavsiye edilir. 

Eş başvuranlar projenin tasarım ve uygulamasına katılır. Eş başvuranların maliyetleri başvuru sahibininkiler gibi uygun maliyet olarak değerlendirilir. Ortak başvurularda yasal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İştirakçiler projede rol alabilir ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar. 

Hibe sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uyulmaması, hibe ödemelerinin askıya alınmasına, azaltılmasına, geri alınmasına, alıkonulmasına ve/veya hibe teklifinin geri çekilmesine neden olabilir.

Bütçe içerisindeki kalemlerin açıklaması ve/veya maliyetlerin gerekçelendirilmesi yeterli veya tutarlı bulunmadığı takdirde Sözleşme Makamı bütçe kaleminde değişiklik talep etme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Finansman ile ilgili detaylı bilgi için lütfen “Bütçe Rehberi”ni, Sıkça Sorulan Sorular bölümünü ve “Bütçe Taslağı”nı inceleyiniz.

HİBE TUTARLARI

Her proje için maksimum hibe miktarı hibe programına göre farklılık gösterir:

 • Yerel Projeler Hibe Programı, 8.250 avroya kadar hibe vermektedir.
 • Yapısal Destek Hibe Programı, 12.500 avroya kadar hibe vermektedir.
 • Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı, 20.000 avroya kadar hibe vermektedir.
 • Sanatsal Üretim Fonu, 3.000 avroya kadar fon sağlamaktadır.

CultureCIVIC’ten beklenen hibe tutarının bu rakamları aşması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir. Toplam proje bütçesinin bu rakamları aşması durumunda diğer finansman kaynaklarının detaylı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU AŞAMASI

Tüm başvurular, Goethe-Institut’un Hibe Başvuru Portalı üzerinden yapılmalıdır.

Hibe Başvuru Portalı’na erişim sadece CultureCIVIC web sitesinden mümkündür.

Başvuru sahipleri, çevrimiçi bir başvuruyu doldurabilmek için önce başvuru portalına kayıt olmalıdır.

Başvuru dili Türkçe’dir. 

Başvuru formları ve bu formlara eşlik eden gerekli belgelerin değerlendirilmeye alınması için eksiksiz olması zorunludur. Bu nedenle, belgelerin başvuru ile ilgili tüm ilgili bilgileri içermesi son derece önemlidir.

Değerlendirilmek üzere Hibe Başvuru Portalı’na yüklendikten sonra, başvuru üzerinde daha fazla değişiklik yapmak veya ek dosya yüklemek mümkün olmayacaktır, ancak proje ekibi başvuruda belirtilen e-posta adresi ile iletişime geçerek sizden ek belge isteyebilir. Bu durumda belgeleri istenen zamanda iletmeniz gereklidir.

Başvuru sahibi, bir açık çağrı kapsamında yalnızca bir adet başvuru yapabilir.

Başvuru sahibi, hibe başvurusunda bulunarak, kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) gerekliliklerine uygun olarak işlenmesini kabul eder.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

E-posta veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

CultureCIVIC proje ekibiyle iletişime geçmeden önce başvuru süreciyle ilgili sorunuzun Sıkça Sorulan Sorular sayfasında yer almadığını kontrol ediniz. Hibe programlarına dair sıkça sorulan sorular sayfası sizden aldığımız e-postalar, mesajlar ve gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantıları sonrasında devamlı olarak güncellenmektedir. Başvuru rehberini inceledikten sonra başvuru yapmak istediğiniz hibe programına dair sıkça sorulan soruları da mutlaka incelemenizi öneririz.

AÇIK ÇAĞRILAR

CultureCIVIC 4 farklı hibe programında toplam 14 açık çağrı gerçekleştirecektir. Her hibe programı için planlamalar yıllık olarak yapılmaktadır ve yaklaşık başvuru dönemleri Tablo 3’te gösterilmektedir. Goethe-Institut Istanbul tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TABLO 3: AÇIK ÇAĞRILAR
2021 DÖNEMİ
2022 DÖNEMİ
2023 DÖNEMİ
YEREL PROJELER
Haziran ‘21
Mart ‘22
Temmuz ’22
Mart ‘23
Mayıs ‘23
YAPISAL DESTEK
Ekim ‘21
Ekim ‘22
Temmuz ‘23
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
Ağustos ‘21
Ağustos ‘22
Haziran ‘23
SANATSAL ÜRETİM
---
Ocak ‘22
Şubat ‘23
Eylül ‘23

BAŞVURU ZAMAN PLANI

Başvuru zaman planı, 2023 yılında yapılacak açık çağrılara ilişkin önemli tarihleri ana hatlarıyla belirtir.

2023 yılında sırasıyla Sanatsal Üretim Fonu, Yerel Projeler, Kentler Arası Ağ Geliştirme ve Yapısal Destek Hibe Programları için açık çağrılar yapılacaktır. Yerel Projeler Hibe Programı ve Sanatsal Üretim fonu için ikişer açık çağrı yayınlanacaktır.

Başvurular son başvuru tarihinde saat 18.00’e kadar kabul edilir. Goethe-Institut Istanbul tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tarihlerde değişiklik yapılması durumunda CultureCIVIC web sitesinde ve sosyal medya kanallarında duyurulur.

TABLO 4: BAŞVURU ZAMAN PLANI 2023
YEREL PROJELER
YAPISAL DESTEK
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
SANATSAL ÜRETİM
Başvuruların Başlangıcı
15 Mart
15 Mayıs
5 Temmuz
7 Haziran
1 Şubat
4 Eylül
Bilgi Talebi İçin Son Tarih
14 Nisan
21 Haziran
25 Temmuz
7 Temmuz
24 Şubat
25 Eylül
Son Başvuru Tarihi
2 Mayıs
14 Temmuz
4 Ağustos
21 Temmuz
15 Mart
4 Ekim
Sonuçların Açıklanması
3 Temmuz
15 Eylül
18 Ekim
29 Eylül
6 Haziran
10 Kasım
Proje Başlangıç Tarihi
1 Ağustos
2 Ekim
1 Kasım
16 Ekim
1 Temmuz
1 Aralık

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, geleneksel finansman kaynaklarına erişimi olmayan veya erişimde zorlanan başvuru sahiplerine öncelik tanır. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden katılımın artması ve çeşitlilik adına bu şehirlerden gelecek başvurulara seçim kotası uygulanacaktır. 

Yerel Projeler, Sanatsal Üretim ve Kentler Arası Ağ Geliştirme kapsamındaki her açık çağrıda verilecek hibelerin üçte biri İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan başvurular arasından seçilecektir. Yapısal Destek için bu oran yarı yarıyadır.

Belirtilen tüm başvuru koşullarını karşılayan başvurular, proje ekibi tarafından incelendikten sonra bağımsız bir jüriye sunulur. Jüri, başvuruları belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlar.

YEREL PROJELER
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Proje hedefleri açıkça belirtilmiş mi ve Yerel Projeler Hibe Programı ile uyumlu mu?
 • Proje, hibe programının ele almak istediği herhangi bir tematik sorunla ilgileniyor mu?
 • Faaliyetler proje hedefleri ile ilişkili mi?
 • Projenin tekrardan kaçınan ve fark yaratan bir yaklaşımı var mı?
2
Bütçe
20
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin proje alanında deneyimi var mı?
 • Başvuru sahibinin hibe desteğinin süresi içinde projeyi uygulama kapasitesi var mı?
 • Projenin zaman çizelgesi ne kadar açık ve gerçekçi?
4
Sosyal Etki ve Etkileşim
20
Sorular
 • Proje faaliyetleri ve amacı yerel ihtiyaçlar ve bağlamla eşleşiyor mu?
 • Proje, yerel topluluklar ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal etki içeriyor mu?
 • Proje, hedef gruplarını ve faaliyetlerini net bir şekilde tanımlıyor mu?
 • Projenin planlanma ve uygulamasında topluluk katılımı yeterince gözetilmiş mi?
5
Sürdürülebilirlik
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki çalışmalarını sürdürmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Projenin takibi ne kadar iyi planlanmış?
 • Projenin net bir izleme ve değerlendirme planı var mı?
TOPLAM
100
YAPISAL DESTEK
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Projenin hedefleri Yapısal Destek Hibe Programı ile uyumlu mu?
 • Proje, hibe programının ele almak istediği herhangi bir tematik sorunla ilgileniyor mu?
 • Faaliyetler proje hedefleri ile ilişkili mi?
 • Projenin tekrardan kaçınan ve fark yaratan bir yaklaşımı var mı?
2
Bütçe
20
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin proje alanında deneyimi var mı?
 • Başvuru sahibinin hibe süresi içinde projeyi uygulama kapasitesi var mı?
 • Projenin zaman çizelgesi ne kadar açık ve gerçekçi?
4
Sosyal Etki ve Etkileşim
20
Sorular
 • Proje faaliyetleri ve amacı, yerel ihtiyaçlar ve bağlamla eşleşiyor mu?
 • Proje, yerel topluluklar ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal etki içeriyor mu?
 • Proje, hedef gruplarını ve faaliyetlerini net bir şekilde tanımlıyor mu?
 • Projenin planlanma ve uygulamasında topluluk katılımı yeterince gözetilmiş mi?
5
Sürdürülebilirlik
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki çalışmalarını sürdürmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Projenin takibi iyi planlanmış mı?
 • Projenin net bir izleme ve değerlendirme planı var mı?
TOPLAM
100
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Proje hedefleri açıkça belirtilmiş mi ve Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı ile uyumlu mu?
 • Proje, hibe programının ele almak istediği herhangi bir tematik sorunla ilgileniyor mu?
 • Faaliyetler proje hedefleriyle ilgili mi?
 • Projenin tekrardan kaçınan ve fark yaratan bir yaklaşımı var mı?
2
Bütçe
20
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
 • Başvuru sahibinin büyük ölçekli bir proje uygulamasıyla ilgili deneyimi var mı?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin proje alanında deneyimi var mı?
 • Başvuru sahibinin hibe süresi içinde projeyi uygulama kapasitesi var mı?
 • Önerilen proje zaman çizelgesi ne kadar açık ve gerçekçi?
4
Çeşitlilik ve İçerme
20
Sorular
 • Proje farklı kültür aktörlerini içeriyor mu?
 • Proje, yerel topluluklar ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal etki içeriyor mu?
 • Proje metodolojisi coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlıyor mu?
 • Projenin planlanma ve uygulamasında topluluk katılımı yeterince gözetilmiş mi?
5
Sürdürülebilirlik
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki çalışmalarını sürdürmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Projenin takibi iyi planlanmış mı?
 • Projenin net bir izleme ve değerlendirme planı var mı?
TOPLAM
100
SANATSAL ÜRETİM
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Projenin Sanatsal Üretim Fonu’na uygunluğu açıkça belirtilmiş mi?
 • Proje, hibe programının ele almak istediği herhangi bir tematik sorunla ilgileniyor mu?
 • Başvuru sahibi; coğrafya, etnik köken, ekonomi veya engellilik nedeniyle kültür-sanatı deneyimleme fırsatı kısıtlanmış kişiler gibi yeterli hizmetlerin ulaştırılmadığı topluluklara ulaşma potansiyeline sahip mi?
 • Projenin üreticinin pratiğini dönüştürme, sanat alanındaki yerini güçlendirme potansiyeli var mı?
2
Bütçe
15
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Proje takvimi ve hedefler net ve ulaşılabilir mi?
 • Üretimin planlanan takvim ve bütçe içinde gerçekleştirilmesi mümkün mü?
 • Projenin somut bir çıktısı var mı veya çalışma arşivlenmeye uygun mu?
4
Çarpan Etkisi
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki katılımını gelecekte genişletmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Proje, yeni diyaloglar açmaya ve eleştirel düşünmeye teşvik ediyor mu?
 • Proje sosyal etki içeriyor mu?
5
Sanatsal Nitelik
25
Sorular
 • Sanatsal nitelik başvuruda belirgin ve iyi ifade edilmiş mi?
 • Başvuru sahibi projesindeki sanat formuna ne kadar hâkim?
 • Başvuru sahibi, projesi ile güncel sanat alanındaki tartışmalara özgün bir bakış açısı sunuyor mu?
TOPLAM
100

DESTEKLEYİCİ BELGELER

Başvuru formlarına destekleyici belgelerin yüklenmesi gereklidir. Başvuru sahipleri, tüm destekleyici belgeler yüklenene ve formda gerekli tüm alanlar doldurulana kadar başvurularını tamamlayamazlar. Yüklenen belgeler, başvurulan hibenin gerektirdiği kriterlere uygun olmalıdır.

KARARIN BİLDİRİLMESİ

Sonuçlar, e-posta yoluyla tüm başvuru sahiplerine bildirilecektir. Olumsuz cevap alması durumunda, başvuru sahibi bir sonraki açık çağrıya başvurabilir veya CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın diğer programlarını inceleyebilir.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle, her başvuru sahibine kararla ilgili bir açıklama ve bireysel geri bildirim sağlanmayacaktır.

HİBE SÖZLEŞMESİ

Hibe almaya hak kazananlar ile hibe sözleşmesi imzalanması için iletişime geçilecektir Sözleşme ana metni Goethe e.V tarafından hazırlanmaktadır. Sözleşmeye konu olan faaliyet planı, bütçe planı, beyannameler ve mali kimlik formudur. Bu belgelerin uygun şekle getirilmesinden, tutarlılığından ve zamanında iletilmesinden başvuru sahibi sorumludur. Yaralanıcı hibeyi almaya hibe sözleşmesi her iki tarafça imzalandığında hak kazanır.

RAPORLAMA VE İLETİŞİM

Hibe yararlanıcılarının ilerleme raporlarını ve final raporunu sözleşmede belirtilen tarihlerde sunmaları gerekmektedir.

Raporlama süreci, ilk hibe ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren başlar. İlerleme raporu sunulmadan hibe ödemelerine devam edilemez. Sunulan tüm raporlar CultureCIVIC ekibi tarafından izlenecek, değerlendirilecek ve gözden geçirilecektir. Hibe yararlanıcılarından raporu revize etmeleri ve yeniden sunmaları istenebilir.

Final raporu, sözleşme süresinin bitiminden en geç 1 ay sonra sunulmalıdır. Hibe tutarının kalan %5’i final raporu sunulduğunda tahsis edilecektir.

Hibe yararlanıcılarının, hibe destekli tüm faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili haberleri CultureCIVIC ile paylaşmaları gerekmektedir. Talep edilen tüm içerik; genel proje iletişimi, görünürlük ve/veya yaygınlaştırma faaliyetleri için kullanılacaktır.

DESTEK

Bu rehber ve ekleri, başvuru sahipleri için en temel destekleyici araçlardır. Daha geniş kitleleri bilgilendirmek için tarihleri CultureCIVIC web sitesinde yayınlanan bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca hibeler@culture-civic.org adresinden iletişime geçerek başvuru hakkında doğrudan destek alınabilir. Başvuru tarihinin bitiminden beş gün öncesine kadar başvuruyla ilgili destek talep edilebilir. CultureCIVIC’in bu tarihten sonra gelen sorulara cevap verme yükümlülüğü yoktur.

Bu sayfa 23 Haziran 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 3 Kasım 2023

↑ Başa Dön