Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Hibe Programları
Başvuru Rehberi

HİBE PROGRAMLARI

Yerel Projeler Hibe Programı, Türkiye’nin daralan sivil alanında hoşgörü, çoğulculuk, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesinde kültür-sanat alanında çalışan STK’lara, kültür üreticilerine ve aktivistlere fon sağlamayı ve alanın demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan girişimlere ve bireylere ulaşma amacıyla tasarlanan Yerel Projeler Hibe Programı, sosyal sorunları mercek altına alan ve diyaloğu teşvik eden kültürel projeleri kapsamlı ve esnek bir yapıda uygulamayı hedefler. Bu amaçla özellikle resmi olmayan yapıları odağına alır.

Yapısal Destek Hibe Programı, kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlar. Program, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, profesyonellere ve ilgili sivil toplum çalışmalarına eğitim, kira, altyapı gibi kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlar.

Kültürel projelerin hayata geçirilmesi, büyük ölçüde diyalog, sunum ve izleyici olanağı sağlayan mekân ve ortamların erişilebilirliğine bağlıdır. Kültür-sanat buluşmaları ve işbirlikleri için bağımsız aktörlerin erişebileceği yeni ve iyileştirilmiş alanların sağlanması sonucunda daha geniş bir izleyici kitlesinin proje ve etkinliklere katılması hedeflenir.

Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanır. Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden bu programın amacı, şehirlerarası büyük ölçekli projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesidir.

Coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlamak için projeye katılan şehirlerden ancak birinin Ankara, İstanbul veya İzmir olması şartı aranır.

Görsel sanatlar alanında kariyerinin başındaki sanatçılara açık olan Sanatsal Üretim Fonu, yararlanıcılarına Türkiye sanat alanından yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler için destek verir. Böylece projeye davet edilen sanatçılara danışmanlık, deneyim paylaşımı, kültürel altyapı geliştirme, ağ kurma ve uluslararası sanat dünyasına erişim olanağı sağlanması hedeflenir.

Program, Ankara, İstanbul ve İzmir’in ötesinde geniş bir coğrafyada kariyerinin başında olan sanatçıları odağına alır.

BAŞVURANLARIN UYGUNLUĞU

Başvuru sahibi, başvuruda bulunmak istediği hibe programına göre Tablo 1’de gösterilen ve her hibe programına özgü olan uygunluk kriterlerini karşılamak zorundadır.

Başvuru sahibinin karşılaması gereken uygunluk kriterleri, eş-başvuranlar ve iştirakçiler için zorunlu değildir.

Tablo 1, her bir hibe programı için eş-başvuran(lar) ve iştirakçi(ler)in katılımı hakkında bilgi verir. Başvuru sahibi, uygunluk kriterlerine uygun olduğuna dair gerekli kanıt belgeler sunmalıdır. Uygunluğu ispatlayan belgelere “Destekleyici Belgeler” bölümünde yer verilmiştir.

TABLO 1: BAŞVURU UYGUNLUK KRİTERLERİ
YEREL PROJELER
 • Resmi statüsü olan veya olmayan STK’lar, girişimler ve bireylere açıktır.
 • Başvuru sahiplerinin kültür-sanat / sivil toplum alanlarındaki en az 2 yıllık faaliyetleri özgeçmiş, çevrimiçi ve basılı materyaller gibi herhangi bir kanıtlayıcı belge yoluyla belgelenmelidir.
 • Başvuru sahipleri taban hareketine odaklı bir strateji gütmelidir.
 • Eş-başvuran ile ortak başvuru yapılabilir.
 • Başvuru sahibi, eş-başvuran(lar)ın görevlerini, sorumluluklarını ve bütçe bölümünü belirtmelidir.
 • Bireyler ve/veya kurumlar iştirakçi olabilir.
 • Başvuru sahibi iştirakçi(ler)i ve projedeki rollerini belirtmelidir.
 • Başvuru sahipleri, ortakları ve iştirakçileri Türkiye’de yerleşik olmalıdır.
YAPISAL DESTEK
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip STK’lar ve sanat girişimleri ile bireylere açıktır.
 • Kurumsal başvuru sahiplerinin kültür-sanat / sivil toplum alanlarındaki en az 2 yıllık faaliyet geçmişi belgelenmelidir.
 • Bireysel başvuru sahipleri resmi bir mesleki sicile ve en az 5 yıllık belgelenmiş deneyime sahip olmalıdır.
 • Başvuru sahipleri faaliyetlerini özgeçmiş, çevrimiçi ve basılı materyaller gibi herhangi bir kanıtlayıcı belge yoluyla belgelemelidir.
 • Eş-başvuran ile ortak başvuru yapılamaz.
 • Bireyler ve/veya kurumlar iştirakçi olabilir.
 • Başvuru sahibi, iştirakçi(ler) ve projedeki rollerini belirtmelidir.
 • Başvuru sahipleri ve iştirakçileri Türkiye’de yerleşik olmalıdır.
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip STK’lar, kültür üreticileri ve sanat girişimlerine açıktır. Kurumunuzun kâr amacı gütmediği resmi kuruluş belgesi ile belgelenmelidir.
 • Başvuru sahiplerinin kültür-sanat / sivil toplum alanlarında en az 5 yıllık faaliyet geçmişi özgeçmiş, çevrimiçi ve basılı materyaller gibi herhangi bir kanıtlayıcı belge aracılığıyla belgelenmelidir.
 • Eş-başvuran ile ortak başvuru yapılamaz.
 • Farklı şehirlerden bireylerin ve/veya kurumların projede iştirakçi olması zorunludur.
 • Başvuru sahibi, iştirakçi(ler)i ve projedeki rollerini belirtmelidir.
 • Başvuru sahipleri ve iştirakçileri Türkiye’de yerleşik olmalıdır.
SANATSAL ÜRETİM
 • Görsel sanatlar alanında, kariyerinin başındaki sanatçılara açıktır.
 • Başvuru sahiplerinin kültür-sanat alanında en az 2 yıllık faaliyet geçmişi belgelenmelidir.
 • Başvuru sahipleri 25-45 yaşları arasında olmalıdır.
 • Eş-başvuran ile ortak başvuru yapılabilir.
 • Başvuru sahibi, eş-başvuran(lar)ın ve kendilerinin projedeki görevlerini, sorumluluklarını ve bütçe bölümünü belirtmelidir.
 • Bireyler ve/veya kurumlar iştirakçi olabilir.
 • Başvuru sahibi, iştirakçi(ler)i ve projedeki rollerini belirtmelidir.
 • Başvuru sahipleri Türkiye’de yerleşik olmalıdır.

FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Tüm faaliyetler, kültür-sanat alanında ve ilgili sivil toplum çalışmalarında kâr amacı gütmeden gerçekleştirilmelidir. Projenin amaç ve hedefleri, başvurulan hibe programının önceliği ile uyumlu olmalıdır.

Hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik verilecektir.

Her hibe programı için hibe almaya uygun faaliyetler Tablo 2’de gösterilmiştir. Proje, birbirleriyle bağlantılı oldukları ve bir bütünlük oluşturdukları sürece farklı faaliyetlerden oluşabilir. Örneğin, yararlanıcı çevrimiçi bir konferansa katılabilir ve ardından edindiği bilgileri meslektaşları ile paylaşmak için bir atölye çalışması düzenleyebilir.

Yararlanıcılar, faaliyetlerini COVID-19 önlemlerini ve kendi bölgelerindeki kısıtlamaları dikkate alarak planlamalıdır. Faaliyet planlamasında yerel bir risk değerlendirmesinin yapılması, bölgedeki vaka sayısı ile kısıtlamaların dikkate alınması gerekir. Yüz yüze gerçekleşecek faaliyetlerin gereken önlemlerle planlanmasına izin verilir, ancak enfeksiyon riski yüksekse, bunun yerine çevrimiçi toplantı ya da etkinliklerin planlanması önerilir.

TABLO 2: HİBE ALMAYA UYGUN FAALİYETLER
YEREL PROJELER
 • Sergi
 • Çevrimiçi ve matbu yayın
 • Atölye/Seminer/Sempozyum
 • Konser
 • Performans
 • Tiyatro prodüksiyonu
 • Tüm sanat pratikleri için eğitim programları
 • Gazetecilik ve belgeselcilik faaliyetleri
 • Koleksiyon ve arşivcilik faaliyetleri
 • Film prodüksiyonu
YAPISAL DESTEK
 • Dijital altyapı düzenlemesi
 • Organizasyonun erişim ve faaliyet kapasitesini artırmak için uzmanların eğitimi ve görevlendirilmesi
 • Proje alanlarının renovasyonu veya iyileştirilmesi
 • Yeni alanların ve önemli teknik ekipmanın kurulması
 • Kalıcı performans alanı (yerel tiyatro, galeri, sanat merkezi, profesyonel kapasite geliştirme amaçlı ekip çalışmalarının yapılabileceği alanlar) için kira desteği
Önemli not: Altyapı faaliyetleri sanatsal üretim, performans ve aktivite kapasitesine hizmet etmelidir.
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
 • Değişim programı organizasyonu
 • Konuk sanatçı programı
 • Konferans serisi
 • Şehirler arası eğitim programı
 • Kurumlar arası ağ geliştirme programı
 • Sergi
Önemli not: Aktiviteler birden fazla şehri kapsamalıdır. Bu şehirlerden sadece biri İstanbul, Ankara veya İzmir olabilir.
SANATSAL ÜRETİM
 • Görsel sanatlar alanında, kariyerinin başındaki sanatçıların üretimleri

BÜTÇE VE MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Hibe başvurusu, başvuru sahibinin projeyi gerçekleştirmek için gerekli gördüğü tüm maliyet ve gelirleri gösteren tahmini bir bütçe ile desteklenmelidir. Bütçe dosyası web sitesinde bulunan “Bütçe Planı” üzerinden sunulmalıdır.

Başvuru sahibinin başka bir finansman kaynağı olması durumunda, bunu başvuru formunda ve başvurduğu proje için öngörülen bütçede mutlaka belirtmesi gerekir.

Maliyet etkinliği bir değerlendirme kriteridir. Bu nedenle bütçe teklifleri gerçek faaliyet harcamalarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kullanılmayan tüm hibe fonları CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’na iade edilmelidir. Yararlanıcı, yapılan masrafların sözleşme uyarınca uygunluğundan ve ödeme talebinin makbuzlar, resmi beyannameler, banka ekstreleri gibi destekleyici belgelerle doğrulandığından emin olmalıdır. Başvuru sahibinin dolaylı maliyetleri toplam bütçenin %5’ini geçemez.

Projenin mali planında herhangi bir değişiklik olması halinde, önce CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı proje ekibi haberdar edilmelidir. Bildirimin uygun olması için zamanında gerekçelendirilmesi ve proje ekibi tarafından onaylanması gerekir.

Avrupa Birliği’nin genel bütçesi için geçerli olan Mali Yönetmelik uyarınca, hâlihazırda tamamlanmış faaliyetler için geriye dönük olarak hibe verilemeyeceğini hatırlatırız.

Üçüncü bir taraf, alt hibe kriterlerinin karşılanması ve aynı maliyetin AB fonları tarafından iki kez finanse edilmemesi koşuluyla hem CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’ndan hem başka bir AB fonundan eşzamanlı mali destek alabilir.

Hibe sözleşmesinde, ana başvuru sahibi sözleşmede Koordinatör olarak tanımlanan yararlanıcı olacaktır. Koordinatör, Sözleşme Makamının (CultureCIVIC) ana muhatabıdır; diğer ortak yararlanıcıları temsilen onlar adına hareket ederek projenin tasarımını ve uygulamasını koordine eder.

Başvuru sahibi ile eş-başvuranlar arasında iş birliğinin kurumsallaşması için uygulama sürecinden önce ya da uygulama süresi esnasında bazı anlaşma ve protokollerin imzalanması zorunlu olacaktır. Bu tür protokollerin başvuru sahibi ile eş-başvuran(lar) arasında hâlihazırda imzalanmış olması durumunda, bunun başvuru formunda belirtilmesi tavsiye edilir.

Eş-başvuranlar projenin tasarım ve uygulamasına katılır. Eş-başvuranların maliyetleri başvuru sahibininkiler gibi uygun maliyet olarak değerlendirilir. Ortak başvurularda yasal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İştirakçiler projede rol alabilir ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar.

Hibe sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uyulmaması, hibe ödemelerinin askıya alınmasına, azaltılmasına, geri alınmasına, alıkonulmasına ve/veya hibe teklifinin geri çekilmesine neden olabilir.

Finansman ile ilgili detaylı bilgi için lütfen “Bütçe ve Finansman Rehberi”ni inceleyiniz.

HİBE TUTARLARI

Her proje için maksimum hibe miktarı hibe programına göre farklılık gösterir:

 • Yerel Projeler Hibe Programı, 8.250 avroya kadar hibe vermektedir.
 • Yapısal Destek Hibe Programı, 12.500 avroya kadar hibe vermektedir.
 • Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı, 20.000 avroya kadar hibe vermektedir.
 • Sanatsal Üretim Fonu, 3.000 avroya kadar fon sağlamaktadır.

BAŞVURU AŞAMASI

Tüm başvurular, Goethe-Institut’un Hibe Başvuru Portalı üzerinden yapılmalıdır. Hibe Başvuru Portalı’na erişim sadece CultureCIVIC web sitesinden mümkündür.

Başvuru sahipleri, çevrimiçi bir başvuruyu doldurabilmek için önce başvuru portalına kayıt olmalıdır.

Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir.

Başvuru formları ve bu formlara eşlik eden gerekli belgelerin değerlendirilmeye alınması için eksiksiz olması zorunludur. Bu nedenle, belgelerin başvuru ile ilgili TÜM ilgili bilgileri içermesi son derece önemlidir.

Değerlendirilmek üzere Hibe Başvuru Portalı’na yüklendikten sonra, başvuru üzerinde daha fazla değişiklik yapmak veya ek dosya yüklemek mümkün olmayacaktır.

Hibe Başvuru Portalı, açıldığı tarihten itibaren 8 hafta süreyle başvuru kabul eder.

Başvuru sahibi, bir açık çağrı kapsamında yalnızca bir adet başvuru yapabilir.

Başvuru sahibi, hibe başvurusunda bulunarak, kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) gerekliliklerine uygun olarak işlenmesini kabul eder.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

E-posta veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hibe programlarına dair sıkça sorulan sorular sayfası sizden aldığımız e-postalar, mesajlar ve gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantıları sonrasında devamlı olarak güncellenmektedir. Başvuru rehberini inceledikten sonra başvuru yapmak istediğiniz hibe programına dair sıkça sorulan soruları da mutlaka incelemenizi öneririz ve CultureCIVIC proje ekibiyle iletişime geçmeden önce başvuru süreciyle ilgili sorunuzun Sıkça Sorulan Sorular sayfasında yer almadığını kontrol ediniz.

AÇIK ÇAĞRILAR

Haziran 2021’den Ekim 2023’e kadar 4 farklı hibe programında toplam 14 açık çağrı gerçekleşecektir. Her hibe programı için başvuru dönemi Tablo 3’te gösterilmektedir. Goethe-Institut Istanbul tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TABLO 3: AÇIK ÇAĞRILAR
2021 DÖNEMİ
2022 DÖNEMİ
2023 DÖNEMİ
YEREL PROJELER
Haziran ‘21
Şubat ‘22
Haziran ’22
Şubat ‘23
Haziran ’23
YAPISAL DESTEK
Ekim ‘21
Ekim ‘22
Ekim ‘23
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
Ağustos ‘21
Ağustos ‘22
Ağustos ‘23
SANATSAL ÜRETİM
---
Ocak ‘22
Ocak ‘23
Eylül ‘23

BAŞVURU ZAMAN PLANI

Başvuru zaman planı, 2021 yılında yapılacak açık çağrılara ilişkin önemli tarihleri ana hatlarıyla belirtir. 2021 yılında Yerel Projeler, Kentler Arası Ağ Geliştirme ve Yapısal Destek Hibe Programları için açık çağrılar yapılacaktır. Sanatsal Üretim Fonu’nun açık çağrıları ise 2022 yılında başlayacaktır. Goethe-Institut Istanbul tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TABLO 4: BAŞVURU ZAMAN PLANI 2021–22
YEREL PROJELER
YAPISAL DESTEK
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
SANATSAL ÜRETİM
Açık Çağrının Yayınlanması
30 Haziran 2021
25 Ekim 2021
30 Ağustos 2021
17 Ocak 2022
Bilgi Talebi İçin Son Tarih
25 Ağustos 2021
6 Aralık 2021
20 Ekim 2021
14 Şubat 2022
Son Başvuru Tarihi
30 Ağustos 2021
10 Aralık 2021
25 Ekim 2021
18 Şubat 2022
Sonuçların Açıklanması
15 Ekim 2021
21 Ocak 2022
15 Aralık 2021
11 Nisan 2022
Sözleşme İmza Dönemi
8 Kasım 2021
11 Şubat 2022
7 Ocak
2022
2 Mayıs 2022

DESTEKLEYİCİ BELGELER

Başvuru formlarına destekleyici belgelerin yüklenmesi gereklidir. Başvuru sahipleri, tüm destekleyici belgeler yüklenene ve formda gerekli tüm alanlar doldurulana kadar başvurularını tamamlayamazlar. Yüklenen belgeler, başvurulan hibenin gerektirdiği kriterlere uygun olmalıdır.

TABLO 5: DESTEKLEYİCİ BELGELER
Başvuru Sahibi
Zorunlu Belgeler
Talep Edildiği Durumlarda Zorunlu Belgeler
YEREL PROJELER
Yasal Statüsü olmayan kâr amacı gütmeyen birey/kuruluş

Bütçe formu

Doğruluk beyanı

Faaliyetlerini kanıtlayan belge dokümanlar

Yasal Statüsü olan kâr amacı gütmeyen birey/kuruluş

Bütçe formu

Doğruluk beyanı

Kuruluş belgesi (tüzük, senet vb.)

Faaliyetlerini kanıtlayan belge dokümanlar

Ortak ve İştirakçi
Taahhüt mektubu
Kuruluş belgesi (tüzük, senet vb.)
YAPISAL DESTEK
Yasal Statüsü olmayan kâr amacı gütmeyen birey/kuruluş

Bütçe formu

Doğruluk beyanı

Faaliyetlerini kanıtlayan belge dokümanlar

Yasal Statüsü olan kâr amacı gütmeyen birey/kuruluş

Bütçe formu

Doğruluk beyanı

Faaliyet raporu (2020)

Yıllık Bilanço (2020)

İştirakçi
Taahhüt mektubu

Kuruluş belgesi (tüzük, senet vb.)

Faaliyetlerini kanıtlayan belge dokümanlar

KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
Kâr amacı gütmediğini resmi kuruluş belgesi ile kanıtlayan kuruluş

Bütçe formu

Doğruluk Beyanı

Kuruluş belgesi (tüzük, senet vb.)

İmza sirküleri

Faaliyet raporları (‘18-’20)

Yıllık bilançolar (‘18-’20)

İştirakçi
Taahhüt mektubu

Kuruluş belgesi (tüzük, senet vb.)

Faaliyetlerini kanıtlayan belge dokümanlar

SANATSAL ÜRETİM
Sanatçı

Özgeçmiş

Portfolyo

Bütçe formu

Ortak ve İştirakçi
Taahhüt mektubu

Kuruluş belgesi (tüzük, senet vb.)

Faaliyetlerini kanıtlayan belge dokümanlar

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, geleneksel finansman kaynaklarına erişimi olmayan veya erişimde zorlanan başvuru sahiplerine öncelik tanır. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden katılımın artması ve çeşitlilik adına bu şehirlerden gelecek başvurulara seçim kotası uygulanacaktır.

Yerel Projeler, Sanatsal Üretim ve Kentler Arası Ağ Geliştirme kapsamındaki her açık çağrıda verilecek hibelerin üçte biri İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan başvurular arasından seçilecektir. Yapısal Destek için bu oran yarı yarıyadır.

Belirtilen tüm başvuru koşullarını karşılayan başvurular, proje ekibi tarafından incelendikten sonra bağımsız bir jüriye sunulur. Jüri, başvuruları belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlar.

YEREL PROJELER
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Proje hedefleri açıkça belirtilmiş mi ve Yerel Projeler Hibe Programı ile uyumlu mu?
 • Proje, hibe programının ele almak istediği herhangi bir tematik sorunla ilgileniyor mu?
 • Faaliyetler proje hedefleri ile ilişkili mi?
 • Projenin tekrardan kaçınan ve fark yaratan bir yaklaşımı var mı?
2
Bütçe
20
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin proje alanında deneyimi var mı?
 • Başvuru sahibinin hibe desteğinin süresi içinde projeyi uygulama kapasitesi var mı?
 • Projenin zaman çizelgesi ne kadar açık ve gerçekçi?
4
Sosyal Etki ve Etkileşim
20
Sorular
 • Proje faaliyetleri ve amacı yerel ihtiyaçlar ve bağlamla eşleşiyor mu?
 • Proje, yerel topluluklar ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal etki içeriyor mu?
 • Proje, hedef gruplarını ve faaliyetlerini net bir şekilde tanımlıyor mu?
 • Projenin planlanma ve uygulamasında topluluk katılımı yeterince gözetilmiş mi?
5
Sürdürülebilirlik
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki çalışmalarını sürdürmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Projenin takibi ne kadar iyi planlanmış?
 • Projenin net bir izleme ve değerlendirme planı var mı?
TOPLAM
100
YAPISAL DESTEK
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Projenin hedefleri Yapısal Destek Hibe Programı ile uyumlu mu?
 • Proje, hibe programının ele almak istediği herhangi bir tematik sorunla ilgileniyor mu?
 • Faaliyetler proje hedefleri ile ilişkili mi?
 • Projenin tekrardan kaçınan ve fark yaratan bir yaklaşımı var mı?
2
Bütçe
20
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin proje alanında deneyimi var mı?
 • Başvuru sahibinin hibe süresi içinde projeyi uygulama kapasitesi var mı?
 • Projenin zaman çizelgesi ne kadar açık ve gerçekçi?
4
Sosyal Etki ve Etkileşim
20
Sorular
 • Proje faaliyetleri ve amacı, yerel ihtiyaçlar ve bağlamla eşleşiyor mu?
 • Proje, yerel topluluklar ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal etki içeriyor mu?
 • Proje, hedef gruplarını ve faaliyetlerini net bir şekilde tanımlıyor mu?
 • Projenin planlanma ve uygulamasında topluluk katılımı yeterince gözetilmiş mi?
5
Sürdürülebilirlik
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki çalışmalarını sürdürmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Projenin takibi iyi planlanmış mı?
 • Projenin net bir izleme ve değerlendirme planı var mı?
TOPLAM
100
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Proje hedefleri açıkça belirtilmiş mi ve Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı ile uyumlu mu?
 • Proje, hibe programının ele almak istediği herhangi bir tematik sorunla ilgileniyor mu?
 • Faaliyetler proje hedefleriyle ilgili mi?
 • Projenin tekrardan kaçınan ve fark yaratan bir yaklaşımı var mı?
2
Bütçe
20
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
 • Başvuru sahibinin büyük ölçekli bir proje uygulamasıyla ilgili deneyimi var mı?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin proje alanında deneyimi var mı?
 • Başvuru sahibinin hibe süresi içinde projeyi uygulama kapasitesi var mı?
 • Önerilen proje zaman çizelgesi ne kadar açık ve gerçekçi?
4
Çeşitlilik ve İçerme
20
Sorular
 • Proje farklı kültür aktörlerini içeriyor mu?
 • Proje, yerel topluluklar ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal etki içeriyor mu?
 • Proje metodolojisi coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlıyor mu?
 • Projenin planlanma ve uygulamasında topluluk katılımı yeterince gözetilmiş mi?
5
Sürdürülebilirlik
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki çalışmalarını sürdürmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Projenin takibi iyi planlanmış mı?
 • Projenin net bir izleme ve değerlendirme planı var mı?
TOPLAM
100
SANATSAL ÜRETİM
Değerlendirme Kriterleri
PUAN
1
Uygunluk ve Hedefler
20
Sorular
 • Projenin Sanatsal Üretim Fonu’na uygunluğu açıkça belirtilmiş mi?
 • Başvuru sahibi; coğrafya, etnik köken, ekonomi veya engellilik nedeniyle kültür-sanatı deneyimleme fırsatı kısıtlanmış kişiler gibi yeterli hizmetlerin ulaştırılmadığı topluluklara ulaşma potansiyeline sahip mi?
 • Projenin üreticinin pratiğini dönüştürme, sanat alanındaki yerini güçlendirme potansiyeli var mı?
2
Bütçe
15
Sorular
 • Proje bütçesi doğru, etkin maliyetli ve faaliyetler/sonuçlarla bağlantılı mı?
 • Proje bütçesi, faaliyetler göz önüne alındığında gerçekçi ve uygun mu?
 • Başvuru sahibi proje bütçesini yönetebilir mi?
3
Fizibilite
20
Sorular
 • Proje takvimi ve hedefler net ve ulaşılabilir mi?
 • Üretimin planlanan takvim ve bütçe içinde gerçekleştirilmesi mümkün mü?
 • Projenin somut bir çıktısı var mı veya çalışma arşivlenmeye uygun mu?
4
Çarpan Etkisi
20
Sorular
 • Başvuru sahibinin kültür-sanat alanındaki katılımını gelecekte genişletmek için güçlü bir potansiyeli var mı?
 • Proje, yeni diyaloglar açmaya ve eleştirel düşünmeye teşvik ediyor mu?
5
Sanatsal Nitelik
25
Sorular
 • Sanatsal nitelik başvuruda belirgin ve iyi ifade edilmiş mi?
 • Başvuru sahibi projesindeki sanat formuna ne kadar hâkim?
 • Başvuru sahibi, projesi ile güncel sanat alanındaki tartışmalara özgün bir bakış açısı sunuyor mu?
TOPLAM
100

KARARIN BİLDİRİLMESİ

Sonuçlar, son başvuru tarihinden altı hafta sonra e-posta yoluyla tüm başvuru sahiplerine bildirilecektir. Olumsuz cevap alması durumunda, başvuru sahibi bir sonraki açık çağrıya başvurabilir veya CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın diğer programlarını inceleyebilir. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle, her başvuru sahibine kararla ilgili bir açıklama ve bireysel geri bildirim sağlanmayacaktır.

HİBE SÖZLEŞMESİ

Başvurunun kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesinin hazırlanması için başvuru sahibinden gerekli ek belgeler talep edilecektir. Bu aşamada proje veya proje bütçesinin detaylandırılması da istenebilir.

Hibe yararlanıcısına iki (orijinal) hibe sözleşmesi gönderilecektir. Her iki sözleşme de belirtilen adrese paraflanmış, imzalanmış ve tarihli şekilde geri gönderilmelidir. Yararlanıcı daha sonra imzalı orijinal sözleşmelerden birini CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’ndan alacaktır. Yararlanıcı hibeyi almaya, hibe sözleşmesi her iki tarafça imzalandığında hak kazanır.

Hibe sözleşmesi, hibe miktarını, bütçe dağılımını, mali gereksinimleri, ödeme planını, genel hükümleri, uygulama ve değişiklikleri ve gerekli raporları ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ayrıca hibe alanlara her iki tarafın fikri mülkiyet haklarını açıklayan bir belge gönderilecektir.

Projelerin, CultureCIVIC ile hibe yararlanıcısı arasında sözleşmelerin imzalandığı tarihten itibaren en geç 12 ay içerisinde tamamlanması zorunludur.

RAPORLAMA VE İLETİŞİM

Hibe yararlanıcılarının ilerleme raporlarını ve final raporunu sözleşmede belirtilen tarihlerde sunmaları gerekmektedir.

Raporlama süreci, ilk hibe ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren başlar. İlerleme raporu sunulmadan hibe ödemelerine devam edilemez. Sunulan tüm raporlar CultureCIVIC ekibi tarafından izlenecek, değerlendirilecek ve gözden geçirilecektir. Hibe yararlanıcılarından raporu revize etmeleri ve yeniden sunmaları istenebilir.

Final raporu, sözleşme süresinin bitiminden en geç 1 ay sonra sunulmalıdır. Hibe tutarının kalan %5’i final raporu sunulduğunda tahsis edilecektir.

Hibe yararlanıcısı, hibe sözleşmesini imzalamadan önce raporlama hakkında ayrıntılı bilgi alacaktır.

Hibe yararlanıcılarının, hibe destekli tüm faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili haberleri CultureCIVIC ile paylaşmaları gerekmektedir. Talep edilen tüm içerik; genel proje iletişimi, görünürlük ve/veya yaygınlaştırma faaliyetleri için kullanılacaktır.

DESTEK

Bu rehber ve ekleri, başvuru sahipleri için en temel destekleyici araçlardır. Daha geniş kitleleri bilgilendirmek için tarihleri CultureCIVIC web sitesinde yayınlanacak olan web seminerleri düzenlenecektir. Ayrıca hibeler@culture-civic.org adresinden iletişime geçerek başvuru hakkında doğrudan destek alınabilir. Başvuru tarihinin bitiminden beş gün öncesine kadar başvuruyla ilgili destek talep edilebilir. CultureCIVIC’in bu tarihten sonra gelen sorulara cevap verme yükümlülüğü yoktur.

Bu sayfa 23 Haziran 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 25 Ekim 2021